PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOFTWAROVÉ APLIKACE

pohodlne.info – evidence

 

1. Preambule

Tyto podmínky poskytování softwarové aplikace „pohodlne.info – evidence“ (dále jen „Podmínky“) upravují užívání aplikace na základě smlouvy uzavřené mezi obchodní společností VRK plus s.r.o. se sídlem Ostrava – Bělský Les, Fr. Lýska 1605/3, IČ 603 21 580, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11382 (dále jen „Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Nabyvatel“).

Tyto Podmínky upravují práva a závazky stran vzniklé na základě: 1. smlouvy o poskytování softwarové aplikace „pohodlne.info - evidence“ uzavřené vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele; 2. smlouvy o poskytování softwarové aplikace „pohodlne.info - evidence“ uzavřené písemnou formou.

Pokud uzavíráte smlouvu jménem Nabyvatele - právnické osoby, prohlašujete, že jste plně oprávněni k platnému uzavření smlouvy.

UŽÍVÁNÍM SOFTWAROVÉ APLIKACE „POHODLNE.INFO - EVIDENCE“ POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO PODMÍNKY, ROZUMÍTE JEJICH OBSAHU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI JEJICH USTANOVENÍMI. 

 

2. Vymezení pojmů

Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené pojmy mají následující význam:

Software – Software je softwarová aplikace „pohodlne.info - evidence“ pro evidenci členské základny.

Poskytovatel – Poskytovatelem je strana Smlouvy, která se zavazuje umožnit za úplatu Nabyvateli užívání Software, a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě a těchto Podmínkách. Poskytovatel je správce osobních údajů Nabyvatele a Uživatele; zpracovatel osobních údajů (i potenciálních) zákazníků Nabyvatele na základě uzavření Smlouvy včetně těchto Podmínek.

Nabyvatel – Nabyvatelem je osoba, které bylo na základě Smlouvy umožněno užívání Software, ke kterému Poskytovatel vykonává autorská práva.

Smlouva – Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená s Poskytovatelem 1. vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele, nebo 2. uzavřená písemnou formou, na základě které je Nabyvateli umožněno užívání softwarové aplikace „pohodlne.info - evidence“.  

Podmínky – Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytování Software na základě uzavřené Smlouvy. Pokud při uzavření Smlouvy v písemné podobě není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání, nebo pokud platnost některých ustanovení těchto Podmínek není písemnou Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy Poskytovatele a Nabyvatele tyto Podmínky.

Instance – označení pro účet Nabyvatele v aplikaci „pohodlne.info - evidence“. Instance je založena vyplněním a odesláním registračního formuláře na internetových stránkách Poskytovatele.

Uživatelský účet – účet vytvořený Nabyvatelem pro užívání aplikace „pohodlne.info - evidence“ s vlastními přístupovými údaji k Instanci. 

Uživatel - fyzická osoba vystupující na straně Nabyvatele, která prostřednictvím uživatelského účtu provádí přihlášení do aplikace; je subjektem osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Evidovaná osoba – je fyzická nebo právnická osoba evidovaná Nabyvatelem v Software, Poskytovatel je ve vztahu k jejich osobním údajům zpracovatelem dle čl. 28 GDPR.

Zkušební doba – Zkušební doba je až třicetidenní (30) období užívání Software Nabyvatelem, přičemž v této době je Nabyvatel oprávněn užívat Software za účelem seznámení se s jeho funkcemi v plném rozsahu bezplatně. Zkušební doba začíná běžet založením Instance v softwarové aplikaci „pohodlne.info - evidence“.

Poplatek – roční úplata za užívání Software.

Vyúčtovací období – rok.

Obč. zák. - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 

3. Zkušební doba užívání Software

Na základě uzavřené Smlouvy poskytuje Poskytovatel Nabyvateli právo po dobu třiceti (30) dnů od založení Instance užívat Software v plném rozsahu bezplatně, a to za účelem seznámení se s jeho funkcemi. Poskytovatel prohlašuje, že užívání Software Nabyvatelem ve Zkušební době není z jeho strany spojeno s žádnými poplatky.

Rozhodne-li se Nabyvatel po uplynutí Zkušební doby v užívání Software pokračovat převodem Instance do režimu placeného užívání, data Nabyvatele vložená do Software zůstanou zachována. V případě, že se Nabyvatel po uplynutí Zkušební doby nerozhodne pokračovat v užívání Software, budou po uplynutí šedesáti (60) dnů od skončení Zkušební doby veškerá data Nabyvatele vložená do Software nenávratně smazána.

Rozsah užívání Software ve Zkušební době: 

 1. časový rozsah: 30 dní není-li ve Smlouvě sjednáno jinak; 
 2. územní rozsah: neomezený; 
 3. množstevní rozsah: dle množství vytvořených Uživatelských účtů.   

Na užívání Software Nabyvatelem ve Zkušební době se vztahují veškeré povinnosti a omezení sjednané dále v těchto Podmínkách s výjimkou těch povinností a omezení, které se dle své povahy vztahují pouze k placenému užívání Software.

Zkušební doba skončí:

 1. uplynutím doby, na kterou je omezena;
 2. převodem Instance do režimu placeného užívání Software.

Kdykoliv během Zkušební doby, nejpozději však do třiceti (30) dnů od uplynutí Zkušební doby, může Nabyvatel prostřednictvím uživatelského rozhraní Software aktivovat režim placeného užívání Software. Touto aktivací Nabyvatel projeví souhlas s dalším užíváním Software za sjednanou úplatu.

 

4. Placené užívání Softwaru

Na základě uzavřené Smlouvy, aktivace režimu placeného užívání a současného zaplacení Poplatku poskytuje Poskytovatel Nabyvateli právo užívání Software, a to v tomto rozsahu: 

 1. časový rozsah: sjednané období proti pravidelným opakujícím se platbám; 
 2. územní rozsah: neomezený;
 3. množstevní rozsah: dle množství vytvořených Uživatelských účtů.   

Užívání Software v režimu placeného užívání je spojeno s povinností Nabyvatele platit Poskytovateli Poplatek. Nabyvatel je srozuměn s tím, že povinnost platit Poplatek není vázána na faktické využívání Software ze strany Nabyvatele v příslušném období ani na rozsah tohoto využívání.

Výše Poplatku je určena: 1. ceníkem Poskytovatele uveřejněném na webových stránkách Poskytovatele (pohodlne .info) v případě poskytování Software na základě smlouvy uzavřené vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele; 2. smlouvou v případě poskytování Software na základě písemně uzavřené smlouvy. Ceny jsou uvedeny vždy bez DPH.

Zaplacením Poplatku vzniká Nabyvateli právo užívat Software po dané Vyúčtovací období. První Vyúčtovací období počíná dnem aktivace režimu placeného užívání.

Poplatek je splatný na základě faktury s veškerými náležitostmi účetních a daňových dokladů vyžadovanými platnými právními předpisy, zejména zákonem o DPH. Faktury bude Poskytovatel zasílat Nabyvateli elektronickou cestou na emailovou adresu Nabyvatele zadanou při založení jeho Instance. Splatnost faktury činí čtrnáct (14) dní ode dne jejího vystavení.

V případě, že prodlení Nabyvatele se zaplacením Poplatku přesáhne pět (5) dní, je mu zablokován přístup do Software. Zaplacením dlužné částky Poplatku bude přístup Nabyvatele do Software obnoven.

Přesáhne-li prodlení Nabyvatele se zaplacením Poplatku šedesát (60) dní, bude jeho Instance v Software zrušena. Zrušená instance může být obnovena pouze na základě písemné dohody s Poskytovatelem.

Přesáhne-li prodlení Nabyvatele se zaplacením Poplatku stodvacet (120) dní, bude jeho Instance v Software nevratně smazána, včetně veškerých dat, která jsou její součástí.

 

5. Další práva a povinnosti stran

Nabyvatel není oprávněn zneužívat opakovaně Zkušební dobu Software v rozporu s dobrými mravy za účelem vyhnutí se zaplacení Poplatku. 

Nabyvateli nevznikají uzavřením Smlouvy žádná práva k ochranným známkám Poskytovatele nebo třetích osob.

Nabyvatel je oprávněn užívat Software pouze osobně, resp. prostřednictvím pověřených osob. Své přístupové údaje k Uživatelským účtům je Nabyvatel povinen uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Nabyvatel za veškeré škody, které budou Nabyvateli nebo dalším osobám zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny.

Poskytovatel nijak nezaručuje, že funkce, které obsahuje Software, budou vyhovovat požadavkům Nabyvatele. Nabyvatel přebírá úplnou zodpovědnost a riziko za výběr Software pro dosažení jím zamýšlených výsledků, za jeho používání a výsledky, které se Software dosáhne.

Poskytovatel prohlašuje, že provádí každodenní zálohy dat uložených Nabyvatelem při užívání Software, a to zpravidla k 02:00 h. Jednotlivé zálohy jsou Poskytovatelem uchovávány po dobu devadesáti (60) dnů od jejich vytvoření, je-li to technicky možné, tak i déle. Na základě žádosti předá Poskytovatel Nabyvateli zálohu dat jako: 1. kopii databáze ve formátu SQL; 2. kopii fyzických dat v komprimovaném souboru, a to v elektronické podobě. Informace o postupu stažení zálohy dat zašle Poskytovatel Nabyvateli na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl při žádosti o poskytnutí zálohy. Žádost o poskytnutí zálohy dat Nabyvatel uplatní na zákaznické podpoře Poskytovatele formou žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@pohodlne.info. Je-li Nabyvatelem právnická osoba, musí být žádost prokazatelně učiněna statutárním zástupcem Nabyvatele. Nabyvatel má právo na bezplatné poskytnutí zálohy dat jednou za šest (6) kalendářních měsíců; poskytnutí každé další zálohy dat bude Poskytovatelem zpoplatněno dle jeho ceníku platného v době učinění žádosti.

 

6. Ochrana údajů a informací

Poskytovatel zpracovává osobní údaje Nabyvatele podle Podmínek ochrany osobních údajů. Poskytovatel zpracovává osobní údaje evidovaných osob Nabyvatele podle Zpracovatelské smlouvy.

 

7. Trvání smluvního vztahu a jeho ukončení

Smlouva zaniká:

 1. uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
 2. výpovědí ze strany Poskytovatele;
 3. zrušením Instance ze strany Nabyvatele;
 4. zrušením Instance Nabyvatele v Software v případě prodlení s placením Poplatku delším šedesáti (60) dní dle čl. 4.

Nabyvatel je oprávněn kdykoliv zrušit svoji Instanci prostřednictvím rozhraní Software. Zrušením Instance zaniká Smlouva s účinky ke dni, kdy bylo zrušení učiněno.

Ocitne-li se Nabyvatel v prodlení se zaplacením Poplatku delším než šedesát (60) dní, zaniká tím tato Smlouva s účinky ke dni, kdy prodlení delší šedesáti dní nastalo, a Instance Nabyvatele v Software bude zrušena.

V případě ukončení Smlouvy poskytne Poskytovatel Nabyvateli na základě jeho písemné žádosti poslední vytvořenou zálohu dat, a to za podmínek a způsobem upraveným výše v článku 5. Záloha dat je v případě ukončení Smlouvy poskytována bezplatně.

Poskytovatel je rovněž oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí šest (6) měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Nabyvateli. Výpověď musí být zaslána poštou na adresu sídla společnosti/místa podnikání Nabyvatele zadanou při registraci uživatelského účtu, příp. na jinou adresu sdělenou Nabyvatelem. Nepodaří-li se tímto způsobem výpověď Nabyvateli doručit, má se za to, že byla Nabyvateli doručena třetím dnem od jejího odeslání.

Poskytovatel je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit svým jednostranným prohlášením, poruší-li Nabyvatel závažným způsobem některou z povinností vyplývajících mu ze Smlouvy, zejména použije-li Software způsobem, který je v rozporu s touto Smlouvou nebo s povinnostmi vyplývajícími Nabyvateli z obecně závazných právních předpisů. Odstoupením Smlouva zaniká s účinky ke dni doručení odstoupení Nabyvateli. Pro doručování odstoupení od Smlouvy Nabyvateli platí obdobně ustanovení o doručování výpovědi. 

 

8. Změny podmínek poskytování Software

Poskytovatel je oprávněn Podmínky průběžně novelizovat. Znění novelizovaných Podmínek Poskytovatel zveřejní na svých webových stránkách. Poskytovatel vyrozumí Nabyvatele a všechny Uživatele o novelizaci Podmínek a o způsobu jejich zveřejnění prostřednictvím oznámení v Software, a to patnáct (15) dní před datem účinnosti takové novelizace. Nabyvatel i Uživatelé jsou povinni se s novelizovanými Podmínkami seznámit. Po uplynutí této lhůty jsou Nabyvatel a Uživatelé prostřednictvím Software vyzváni k projevení souhlasu s novelizovanými Podmínkami. Projevením nesouhlasu Nabyvatele s novelizovanými Podmínkami tato Smlouva zaniká s účinky ke dni počátku účinnosti novelizovaných Podmínek. Nejsou tím však dotčena práva na poskytnutí zálohy dat podle článku 5.

Poskytovatel je dále oprávněn jednostranně měnit výši Poplatku, s výjimkou smluv uzavřených na dobu určitou. O změně výše Poplatku vyrozumí Poskytovatel Nabyvatele stejným způsobem jako při změně Podmínek, a to nejméně třicet (30) dní před datem účinnosti takové změny. Nová výše Poplatku je pro Nabyvatele závazná počátkem prvního Vyúčtovacího období následujícího po uplynutí této lhůty.

 

9. Závěrečná ujednání

Vztahy ze Smlouvy se řídí českým právním řádem a v jeho rámci zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nabyvatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Nabyvatel výslovně souhlasí, že k řešení jakýchkoliv sporů nebo nároků ze Smlouvy vůči Poskytovateli nebo sporů a nároků souvisejících s používáním Software je místně příslušný Okresní soud v Ostravě, resp. Krajský soud v Ostravě v případech, kdy je stanovena příslušnost tohoto soudu.

Podmínky nezakládají na straně Poskytovatele kromě závazků konkrétně uvedených v těchto Podmínkách žádné jiné závazky.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených. Změny těchto Podmínek jsou možné jen v písemné formě, přičemž za Poskytovatele i Nabyvatele musí takovouto změnu podepsat statutární zástupce. Znění Smlouvy a těchto Podmínek představují mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem jedinou a úplnou dohodu vztahující se k Software, a plně nahrazují jakákoliv předcházející vyhlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace týkající se Software.